EvreninDili Sitesinin Kimliği, Misyonu ve Vizyonu

www.EvreninDili.com sitesi, 2009’un Temmuz ayında “Parapsikoloji” çalışmaları yapılmak üzere Dr. Sultan Tarlacı tarafından oluşturulmuş, (ön)bilime hizmet eden bir sitedir (konuyla ilgili bilimsel toplantılarda sunulan konuşmaların video kayıtlarını görebilirsiniz). EvreninDili.com web alanında yer alan “Duyular Dışı Algı, Öngörüler ve Rüyalar” başlığını içeren sitemizin temel ilgi alanı “Duyular Dışı Algı (DDA) ve gelecek öngörüleri”dır. Amacımız "Tarafgirlik ve önyargılardan uzak bir şekilde, bilimsel bir ruhla, genel kabul gören bilimsel hipotezler ışığında, açıklanamayan gerçek ve varsayımsal parapsikolojik beşeri yetenekleri incelemek, bu konuda yeteneği olan ve/veya ilgi duyan kişileri bir araya getirmektir."

Tanımlamalar

Parapsikoloji; Temel ilgi alanı psi'nin var olup olmadığı ve ölümden sonra bilinç/kişilik/bellek/hafızanın devam edip etmediğinin araştırılmasıdır. Psi, alıcı psi ve verici/etki eden psi olarak iki gruba ayrılır. Alıcı psi Duyular dışı algı (DDA veya Extrasensory Perception), zihin-zihin algısı (telepati), uzaktangörü (remote viewing), zihin-dış dünya algısı olan durugörü (clairvoyance) ve verici/etki eden psi ise zihnin dış dünyaya/madde üzerine etkisi (psikokinezi) olarak tanımlanabilir.

Modern Parapsikolojinin kapsamı bu alt başlıklarla sınırlıdır ve bu olgular genel olarak "psi olayları" başlığı altında incelenirler. EvreninDili kurucu ve yöneticileri parapsikolojinin tanımını ve kendi ilgi alanlarını bu kapsam içerisinde görürler. Bu fenomenler doğaüstü veya normaldışı mucizevi bir fenomen olarak değil, biyolojik yapımızın henüz bilinmeyen bir yeteneği olarak ele alınmaktadır. 

Sitemizin temel ilgi alanı bahsedilen "Duyular Dışı Algı ya da Psi" konusu olmasına rağmen, tartışma alanlarında, popüler kültürde parapsikoloji alanında kabul edilen bir çok konunun tartışılması doğrusunun öğrenilmesi açısından uygun görülmüştür. 

Duyular dışı algılama (DDA, veya İngilizce ESP; Extrasensory perception) bilinen duyu araçları ve organlarını kullanmadan, bilinen duyuların dışında kalan uzak mekanlardan ve geçmiş veya gelecekten bilgi edinmektir.

Öngörü/önsezi/önbiliş: Genel anlamda, bilinen beş duyu kullanılmadan, hafıza, muhakeme, sonuç çıkarma veya tahmin gibi zihinsel işlemler sonucunda elde edilmemiş, henüz gerçekleşmemiş bir olayın/durumun önceden algılanmasıdır. Bu algılanma uyanık durumda duyular dışı algı ile veya rüyalar esnasında olabilir.

Amaç ve Hedeflerimiz

1. Şeffaflık: Gelecek öngörülerini, geliştirilen web sistemi gereği, kişilerin kendilerinin bir daha değiştirilmesi mümkün olmayacak şekilde kayıt etmeleri ve her kaydın, zaman damgası ile gün-ay-yıl ve saat-dakika-saat olarak kaydedilmesi. Bu kayıtlardan gerçekleşen öngörüleri analiz ederek, gerçekleşen olayla öngörüyü karşılaştırmak ve belli bir ölçeklendirme sistemine göre değerlendirerek açıklamak. 

2. Eğitim: EvreninDili ortamında FORUM ve diğer tartışma alanlarında, deneyimleri paylaşmak ve internet ortamında olan grubu zaman içerisinde gerçek alana kaydırmak. Kurumsal kişiliğe kavuşturmak. Bir çok yanlış bilgi ve toplumsal inancın doğrusunu, "Bilimsel" tanımına saplanmadan ancak yine de en son "eldeki bilimsel bilgileri ve fikirleri" takip ederek topluma anlatmak, sunmak. 

3. Yararcılık

  • Kişisel Yararcılık: Bu tür yeteneği olduğunu bilen kişilerin ya da bu tür algılar yaşayıp ne olduğunu bilmeyen kişileri duyular dışı algı konusunda bilinçlendirmek, bu kişileri EvreninDili çatısı altında bir araya getirerek, yeteneklerini geliştirmeye fırsat vermek, kendilerini bağımsız ve tarafsız bir ortamda değerlendirmeye imkan vermek, birbiri ile iletişimde olmalarını sağlayarak deneyim paylaşımı sağlamak.
  • Toplumsal Yararcılık: Kayıp kişilerin aranmasında ve cinayet vakalarında katillerin aranmasında duyular dışı algı ile bilgi toplamak ve toplumsal vicdanı sorumluluklar gereği gerekirse bu bilgileri resmi kurumlarla paylaşmak. EvreninDili’nin herhangi bir resmi veya gayri resmi kurumla ilgisi olmamasına rağmen, elde edilen bilgilerden mantıklı ve tutarlı bir sonuç çıktığında, bu bilgileri sağlayan birinci kişilerin kimlik bilgilerini her durumda mutlak saklı tutmak şartı ile resmi kurum veya kuruluşlarla bilgileri paylaşmak.

4. Psişik erken uyarı sistemi kurmak: Gelecekle ilgili öngörüleri, gerçekleştiklerinde, öngörünün ve öngörü yapan kişilerin geçerlilik ve güvenilirliklerini değerlendirerek, zaman içerisinde, toplumsal tehditler ve tehlikeler için grubumuzu ülkemiz adına “psişik erken uyarı” sistemi durumuna getirmek.

5. Danışılabilir grup olmak: Ülkemizde, psişik bilgi toplama alanında, danışılabilir grup haline gelmek.

 

Sitenin kimliğine, misyonuna ve vizyonuna zarar veren kişilerin 

Parapsikoloji bilimi için çalışmalar ve araştırmalar yapan bu sitenin, TC. Anayasasında belirtildiği üzere “bilim yapma hakkı” bulunmaktadır. Anayasa, MADDE 27: "Bilim ve Sanat Hürriyeti: Herkes, bilim ve sanatı serbestçe öğrenme ve öğretme, açıklama, yayma ve bu alanlarda her türlü araştırma hakkına  sahiptir".

Sitenin “bilim öğrenme, öğretme, yayma ve araştırma hakkı”na tecavüz ettiğini ve bunun sonucunda site yöneticileri olarak “bilim öğrenme, öğretme, yayma ve araştırma hakkı”mızı kullanmamıza engel olan bu kişilerin işlediği suçlardan -Suç’un ve bilişim suçunun tanımı bir sonraki maddede açıklanmıştır- ötürü gerekli cezayı almaları için her türlü hukuki yola başvuracağımızı bilmeleri gerekir.

 

Sitenin kimliğini oluşturmuş, misyonunun ve vizyonunun devamlılığı için siteye emek vermiş kurucuya ve yöneticilere zarar veren kişiler bilmeleri gerekir ki;

İşledikleri fiiller suç kapsamındadır. YTCK’ya göre suç, bir haksızlıktır. Her suç, bir haksızlık teşkil eder. Burada, haksızlık kavramından, siteye, site kurucusuna ve yöneticilerine karşı yapılan haksızlığı ve bu haksızlığı yapanın suç işleme hakkına sahip bulunmadığını açıklamak isteriz.

Sitenin bilimsel kimliğine zarar vermek harici, yine üyeler ve üye adayları bilmeleri gerekir ki, günlük hayatta “suç” kapsamına giren her türlü fiil, internet ortamında yapıldığında da suç kapsamındadır. Hiç kimse, internet üzerinden suç işleme hakkına sahip değildir. Suçun, internet üzerinden işlenmesi ‘suç’ kelimesi saklı kalmakla birlikte sadece ismini “bilişim suçu” şeklinde değiştirir fakat bilişim suçlarına yönelik müeyyideler de mevcut olup, suçu işleyen kişiler cezaya caizdir.

Bilişim suçu: Verilere karşı ve/veya veri işlemle bağlantısı olan sistemlere karşı, bilişim sistemleri aracılığıyla işlenen suçlardır.

Tanımda belirtildiği gibi, bilişim suçundan anlamamız gereken bir yön, suçun, “bilişim sistemleri aracılığıyla işlenmesi” dir. Açıktır ki, gerçek yaşamda suç kapsamında olan “hakaret, taciz, tehdit, şantaj... vb.” gibi suçların internet aracılığıyla işlenmesi de “suç”tur.

 

Anayasa

Madde 106 - (1) Bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle tehdit eden kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından veya sair bir kötülük edeceğinden bahisle tehditte ise, mağdurun şikâyeti üzerine, altı aya kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur.

Madde 107 - (1) Hakkı olan veya yükümlü olduğu bir şeyi yapacağından veya yapmayacağından bahisle, bir kimseyi kanuna aykırı veya yükümlü olmadığı bir şeyi yapmaya veya yapmamaya ya da haksız çıkar sağlamaya zorlayan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

Madde 125 - (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden ya da yakıştırmalarda bulunmak veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. Mağdurun gıyabında hakaretin cezalandırılabilmesi için fiilin en az üç kişiyle ihtilât ederek işlenmesi gerekir.

(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi hâlinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

Son olarak;

1-Şahıslar, bu sitede bu suçları işlerse, işledikleri bu suçlar, bu yazının sitede tebliği dolayısıyla kesinlikle icrai ve kastidir. Her suçun cezası için de hukuki yollara başvurulacaktır.

2- Üyelerin işledikleri suçlardan diğer üyelere karşı site yönetimi sorumluluğu kabul etmez. Bu suçların işlenmesinde, EvreninDili.com, bu yazıyı ve sitenin yasal sorumluluğunu yayınlaması nedeni ile bu suçlara iştiraki ve suçun oluşmasında herhangi bir taksiri de kabul etmez. Her üye siteye üye olmakla kendi “insan olma haysiyeti”ne yakışır şekilde davranmak sorumluluğunu kendisi taşımaktadır.

3-Sitemize ve yöneticilerimize yönelik işlenen suçların hukuki yollarla yaptırımlarının uygulanmasını sağlayabilmek için üye olanların güvenlik nedeniyle IP adresleri kayıt altında tutulmaktadır. Gerektiği zaman bu IP adreslerinden bulundukları ortam tespit edilecek ve haklarında yasal işlem başlatılacaktır.

4-Siteye üye olanlar bu yazıdaki ifadeleri, sitenin yasal sorumluluğunu ve forum kurallarını kabul etmiş bulunur.

5-EvreninDili.com fal, falcılık gibi kehanet yöntemleri, cin-peri-şeytan-ruh çağırma ile çeşitli psikiyatrik/ruhsal hastalıkların tedavisi için herhangi bir danışmanlık veya tedavi hizmeti vermemektedir. Kişiler kendileri ile ilgili konularda bireysel talep ve istekler yapamaz. İstek yapan kişi bir kez yaptığında  uyarılır, tekrarladığında IP no'su uyarılmadan bloklanır. Yukarıda bahsedilen amaçlarımız dışında olduğu için, sitede veya forumda bireysel fal, kahanet ve gelecek danışmanlığı gibi isteklere yanıt verilmemektedir.

                                                                                                                         ***

FORUM ve TARTIŞMA ALANINDAKİ KURALLARIMIZ


1- Forumda yazılan mesajlardan tamamen yazan forum üyesi sorumludur. Şahısların yazdıkları yazılardan dolayı forumumuz hiçbir sorumluluk kabul etmez.

2- T.C. yasalarını ya da uluslararası kanunları, anlaşmaları, tüzükleri çiğneyen mesajlar foruma gönderilemez.

3- Topluluklar hakkında tahrik edici ve küçük düşürücü yazılar yazılamaz (Örneğin: Türk, Kürt, Ermeni, Yahudi, Çerkez, Zenci, Hint, Arap, Çingene, Roman, Rus, Göçmen gibi).

4- Tehdit edici, küfürlü, örf ve adetlere karşı, nefret dolu ya da çok miktarlarda istenmeyen mesajlar göndermek; din, dil, ırk ayrımına yönelik iletiler göndermek ve materyaller kullanmak; forum yöneticilerini ve kullanıcılarını küçümser davranışlar sergilemek yasaktır.

5- Yorum amacı taşımayan, salt propaganda içerikli parti ve siyaset yazıları yasaktır.

6- Her türlü taciz edici yazı yasaktır.

7- Forumda, BUNUN GİBİ BÜYÜK HARFLERLE YAZI YAZMAK kesinlikle yasaktır!

8- Forumda, sitenizin ziyaret edilmesini istemeniz, sitenizde satılan veya aracı olunulan bir "ürünün" reklamını yapmanız ve bunlar dışındaki tüm ticari kaygı güden mesajlar ve crack, warez, hack appz ve benzeri sitelerin tanıtımı yasaktır.

9- Mesajlarda öğretici veya örnek gösterici resimler dışında resimler kullanılamaz. İmzalara resim eklenemez.

10- Forum admin ve yöneticileri kurallara uymayan mesajları değiştirme ve silme hakkına sahiptir.

11- Forum kurallarına uymayan üyeler yöneticiler tarafından uyarılır, davranışın tekrarında sistemimizden kayıtları silinir.

12- Forum kurallarının güncellenme veya yenilerinin eklenmesi hakkı forum yöneticilerince her zaman saklıdır.

13- Foruma üye olan herkes bu şartları kabul etmiş sayılır.

14- Ayrıca aşağıdaki hükümler geçerlidir:

Son olarak;

1-Şahıslar, bu sitede bu suçları işlerse, işledikleri bu suçlar, bu yazının sitede tebliği dolayısıyla kesinlikle icrai ve kastidir. Her suçun cezası için de hukuki yollara başvurulacaktır.

2- Üyelerin işledikleri suçlardan diğer üyelere karşı site yönetimi sorumluluğu kabul etmez. Bu suçların işlenmesinde, EvreninDili.com, bu yazıyı ve sitenin yasal sorumluluğunu yayınlaması nedeni ile bu suçlara iştiraki ve suçun oluşmasında herhangi bir taksiri de kabul etmez. Her üye siteye üye olmakla kendi “insan olma haysiyeti”ne yakışır şekilde davranmak sorumluluğunu kendisi taşımaktadır.

3-Sitemize ve yöneticilerimize yönelik işlenen suçların hukuki yollarla yaptırımlarının uygulanmasını sağlayabilmek için üye olanların güvenlik nedeniyle IP adresleri kayıt altında tutulmaktadır. Gerektiği zaman bu IP adreslerinden bulundukları ortam tespit edilecek ve haklarında yasal işlem başlatılacaktır.

4-Siteye üye olanlar bu yazıdaki ifadeleri, sitenin yasal sorumluluğunu ve forum kurallarını kabul etmiş bulunur.

5-EvreninDili.com fal, falcılık gibi kehanet yöntemleri, cin-peri-şeytan-ruh çağırma ile çeşitli psikiyatrik/ruhsal hastalıkların tedavisi için herhangi bir danışmanlık veya tedavi hizmeti vermemektedir. Kişiler kendileri ile ilgili konularda bireysel talep ve istekler yapamaz. İstek yapan kişi bir kez yaptığında uyarılır, tekrarladığında IP no'su uyarılmadan bloklanır. Yukarıda bahsedilen amaçlarımız dışında olduğu için, sitede veya forumda bireysel fal, kahanet ve gelecek danışmanlığı gibi isteklere yanıt verilmemektedir.

Lütfen Dikkat!

Birinin sizin zihnine uzaktan etki ederek davranışlarınızı değiştirdiğini ve size istemediğiniz şeyler yaptırdığını düşünüyor iseniz mutlaka bir psikiyarti uzmanı ile görüşmelisiniz. Bu ŞİZOFRENİ ve PSİKOZ denilen ciddi bir akıl sağlığı bozukluğunun bir belirtisidir. Bu durum günümüzde gayet iyi şekilde ilaçlarla tedavi edilmektedir. Tedavi için psikiyatra düzenli aralıklarla takipte olmak esasdır. Elektromanyetik dalga veya telepati ile beyine yerleştirilen çiplerle kontrol edildiğini söyleyen bazı kişi var… Aile ilişkilerinin bozulduğunu iddia edenler var. Beynine baktığımızda bu imkansızdır. Davranışlar çok karmaşıktır ve birisi sizi uzaktan kodlayıp cinayet işletemez. Birisi size yapmak istemediğiniz bir şeyi yaptıramaz. Çoğunlukla kişiler, FBI, CIA ve MIT’in kendilerini kontrol ettiklerini söylemekte. Ancak şunu sormalılar önce kendilerine: “neden beni seçtiler ki?” Yani ayrıcalığın ne, hangi etkin konumdasın ki seni seçmiş ve uzaktan seni kontrol ediyorlar. Bu şekilde kontrol edildiklerini, iradeleri dışında hareket ettiklerini düşünen kişiler mutlaka psikiyatr ile görüşmeleri gerekmektedir. Bu çok ciddi akıl hastalığının bir belirtisidir. Sorun düzelmiyor ise tekrar psikiyatr ile görüşmeleri gerekir… Diğer bir prensipte şudur, siz Tanrı ile konuşuyorsanız sorun yok, ama Tanrı sizinle konuşuyor ise psikiyatriye gitmelisiniz.

Benzer şikayetleri olan yakınınız veya arkadaşlarınız var ise psikiyatr ile görüştürmeniz, bu yakınması olan kişilerin yeni bir hayata başlamasını sağlayabilir. Genellikle bu yakınması olan kişiler bunu hastalık olarak düşünmez ve hekimle görüşme talebini reddederler.

EvreninDili.com sitesi bu konularda herhangi bir danışmanlık veya tedavi hizmeti vermemektedir. Bu konudaki paylaşımlar silinmekte ve maillere yanıt verilmemektedir.

www.EvreninDili.com Yönetimi

Ver.20.Kasım.2020